Principes en businessdoelen

Per thema uit de ketenarchitectuur is er een figuur met de relatie tussen de architectuurprincipes en de doelen die ze realiseren.

  1. Thema 1: Transparantie voor de vreemdeling
  2. Thema 2: Gestroomlijnd Samenwerken
  3. Thema 3: Klaar voor Europese Samenwerking
  4. Thema 4: Van Keten naar informatieplatform
  5. Thema 5: Gegevenshuishouding van de keten op orde


Onderstaande tabel toont de relatie tussen de businessdoelen en de principes:

Adequate archiveringBeter uitwisselen proces en planningsgegevensComplexiteitsreductieDigitale weerbaarheidGedocumenteerde en gestandaardiseerde koppelvlakkenGrip op migratieHergebruik gegevens eenvoudigerInformatiehuishouding op ordeInzage in gegevensKostenefficiëntie keteninformatiseringModerne standaardenOntkoppeling in aansluitingOntkoppeling proces en gegevensPositioneren binnen europese contextPrivacy en informatiebeveiliging op ordeReal-time inzicht in ketengegevensRedundantieSnelheid digitalisering omhoogStandaardisatie in semantiek en koppelvlakkenTransparantie in procesWendbare architectuurWerken obv. gestructureerde gegevensdienstverlening vanuit perspectief vreemdeling
De benodigde informatie is op het juiste moment beschikbaarXXX
De keten archiveert gecoördineerdXX
De keten hanteert een standaard uitwisselingsmechanismeXXXXX
De keten heeft het adaptief vermogen om in te spelen op (Europese) veranderingenXXX
De keten maakt afspraken over de levenscyclus van de keteninformatiseringXX
De keten maakt optimaal gebruik van overheidsbrede afspraken, standaarden en voorzieningenXXXX
De keten meet wat nodig is voor sturing over de ketenXX
De keten sluit gestandaardiseerd aan op de Europese voorzieningenXXXXX
De keten werkt met een uniform begrippenkaderXXXX
De keten werkt op basis van gestructureerde gegevens direct uit de bronXXXXX
De keteninformatievoorziening is robuustXXXX
De keteninformatievoorziening wordt ontwikkeld in lijn met het breder Europees geheelXX
De ketenvoorzieningen zijn modulair opgebouwd en hun rol en functie is duidelijkXXX
De vreemdeling kan op elk moment de eigen procedure(s) en bijhorende status digitaal inzienXXX
De vreemdeling kan op uniforme digitale wijze de eigen persoonsgegevens in de keten inzien en verzoeken om deze te laten wijzigenXX
Elk gegeven heeft een verantwoordelijkeXX
Het beheersen van de wederzijdse afhankelijkheid is een gezamenlijke plichtXXX

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2024 om 17:11.