De keten werkt met een uniform begrippenkader

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Principles > De keten werkt met een uniform begrippenkader
ArchiMate-element De keten werkt met een uniform begrippenkader
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-fcd68d49-23bd-965c-6f67-d14f4b2e263e
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : De keten werkt met een uniform begrippenkader
Documentatie  : Gegevens ontstaan in de context van een bedrijfsproces. Om hergebruik in de keten te bevorderen is het echter noodzakelijk dat deze gegevens gebruikt kunnen worden in andere bedrijfsprocessen, bij andere ketenpartners, dwz. in een heel andere context. Het is daarom noodzakelijk dat deze gegevens ‘as-is’ te gebruiken en begrijpen zijn. De betekenis dient dus op basis van de gegevens en het bijbehorende begrippenkader eenduidig te zijn. Uitgangspunt is proces-IT onafhankelijkheid van de ketenautomatisering.

Een uniform begrippenkader over de keten heen is hiervoor onontbeerlijk. Dit gaat verder dan een woordenlijst van de belangrijkste begrippen: ook de relaties tussen de begrippen moeten worden beschreven. Dit moet op verschillende lagen: van een conceptueel model op het hoogste niveau, waarmee mensen uit de business elkaar begrijpen tot fysieke gegevensmodellen, waaraan in iedere gegevensuitwisseling gerefereerd kan worden. Dit principe gaat over het geheel van deze modellen. Een effectief begrippenkader ontstaat alleen als aandacht is besteed aan de modellen op al deze niveaus.

Daarnaast is het essentieel dat er in de gegevensuitwisseling en systeemontwikkeling ook daadwerkelijk actief gebruik gemaakt wordt van dit uniforme begrippenkader.
Id  : 5A
Icon  : Principe5A.png
Rationale  : Het uniform begrippenkader is essentieel om zorg te dragen dat iedereen wet- en regelgeving gelijk interpreteert en toepast en gegevens die uitgewisseld worden op de juiste wijze interpreteert. Daar waar in de keten wordt samengewerkt moet voorkomen worden dat door miscommunicatie verkeerd gehandeld wordt.
Implicaties  : 
  • Gegevens zijn voorzien van een duidelijke definitie (en positie in een onderliggend model) en krijgen hierdoor context
  • De gegevens zijn, waar van toepassing, voorzien van de juiste juridische grondslag
  • Er is op elk niveau, van conceptueel tot fysiek, een model beschikbaar dat de (kern)gegevens uit de migratieketen beschrijft en aan elkaar relateert
  • Specifiek is er op conceptueel niveau een door alle ketenpartners vastgesteld informatiemodel dat als basis fungeert voor alle voorzieningen en samenwerking in de keten.
  • Gegevenswoordenboek, conceptuele modellen en afgeleiden zijn gebaseerd op het Metamodel Informatiemodellering (MIM)
  • Gegevensstandaardisatie (dwz. op zoveel mogelijk plaatsen het exact zelfde begrip gebruiken, en geen variaties hiervan) is essentieel voor het gebruik en de invoer van het uniforme begrippenkader.
  • De beheersprocessen om dit goed te regelen, incl. een wijzigingsproces, dienen te worden ingericht.
  • Voor een effectieve communicatie hebben ketenpartijen hebben hun eigen interne begrippenkaders afgestemd met het uniforme begrippenkader in de vreemdelingenketen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gegevens ontstaan in de context van een bedrijfsproces. Om hergebruik in de keten te bevorderen is het echter noodzakelijk dat deze gegevens gebruikt kunnen worden in andere bedrijfsprocessen, bij andere ketenpartners, dwz. in een heel andere context. Het is daarom noodzakelijk dat deze gegevens ‘as-is’ te gebruiken en begrijpen zijn. De betekenis dient dus op basis van de gegevens en het bijbehorende begrippenkader eenduidig te zijn. Uitgangspunt is proces-IT onafhankelijkheid van de ketenautomatisering. Een uniform begrippenkader over de keten heen is hiervoor onontbeerlijk. Dit gaat verder dan een woordenlijst van de belangrijkste begrippen: ook de relaties tussen de begrippen moeten worden beschreven. Dit moet op verschillende lagen: van een conceptueel model op het hoogste niveau, waarmee mensen uit de business elkaar begrijpen tot fysieke gegevensmodellen, waaraan in iedere gegevensuitwisseling gerefereerd kan worden. Dit principe gaat over het geheel van deze modellen. Een effectief begrippenkader ontstaat alleen als aandacht is besteed aan de modellen op al deze niveaus. Daarnaast is het essentieel dat er in de gegevensuitwisseling en systeemontwikkeling ook daadwerkelijk actief gebruik gemaakt wordt van dit uniforme begrippenkader. (Principle) De keten werkt met een uniform begrippenkad- er Goal Ontkoppeling proces en gegevens Goal Standaardisati- e in semantiek en koppelvlakken Goal Werken obv. gestructureer- de gegevens Goal Hergebruik gegevens eenvoudiger Samenwerken in de keten doen we primair langs de lijn van het uitwisselen van informatie, dwz. betekenisvolle gegevens. Het is belangrijk dat de basis hiervoor, een goede gegevenshuishouding, binnen de keten op orde is. Hierdoor is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke gegevens; waar deze te halen zijn en wat de betekenis van deze gegevens is. De betekenis van de gegevens voor de andere ketenpartners is hiermee ook duidelijk en er kan dus worden gesproken over het delen van informatie. (Grouping) Thema 5: Gegevenshuis- houding van de keten op orde RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:50:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:50:42 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:53.