Elk gegeven heeft een verantwoordelijke

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Principles > Elk gegeven heeft een verantwoordelijke
ArchiMate-element Elk gegeven heeft een verantwoordelijke
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-17baaa99-15ef-f7a4-f669-3d098be640a1
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Elk gegeven heeft een verantwoordelijke
Documentatie  : Elk gegeven wordt geregistreerd door een ketenpartner van de keten. In principe diegene die een gegeven geregistreerd heeft de eigenaar van en verantwoordelijke voor dat gegeven en dus ook de enige organisatie die het mag aanpassen dan wel verwijderen. Is er twijfel aan de juistheid van een gegeven, dan moet er worden teruggemeld aan de eigenaar.

Uitzondering in de migratieketen zijn wellicht de identiteitsgegevens van een vreemdeling in de BVV. Zie aandachtspunt en verdere uitwerking in Informatiearchitectuur.

Verantwoordelijkheid voor een gegeven verandert niet wanneer het door een andere ketenpartner wordt gebruikt. Ook niet wanneer er op een gegeven is teruggemeld en wanneer het is gewijzigd. Soms is er echter sprake van een waarneming van een nieuw feit en dus een nieuw gegeven.

Een gegeven staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een administratie/registratie. Het is belangrijk om altijd te weten uit welke registratie een gegeven afkomstig is. En hoe de verantwoordelijkheden rondom die registratie zijn belegd. Dan zijn de verantwoordelijkheden voor het gegeven helder.
Id  : 5B
Icon  : Principe5B.png
Rationale  : Als er niemand verantwoordelijk is voor een gegeven, is er ook niemand verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Dit gaat ook op in het geval van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Heldere verantwoordelijkheden voor gegevens zijn dus essentieel. Dit is in lijn met diverse bronnen rondom gegevensmanagement.
Implicaties  : 
  • Ieder gegeven wordt beschreven aan de hand van meta-informatie waaruit te achterhalen is uit welke registratie het gegeven komt en wie de bronhouder en dus verantwoordelijk is voor het gegeven
  • Er is een kader voor de verschillende soorten gegevens binnen de migratieketen beschikbaar dat is gebaseerd op de landelijke en internationale afspraken en standaarden, bv. het NORA katern gegevensmanagement of DMBOK.
  • Er zijn ketenbrede afspraken over datakwaliteit gemaakt en deze worden geborgd
  • Er is een binnen de keten afgesproken uniform begrippenkader over eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verwerkingsverantwoordelijkheid van gegevens en registraties beschikbaar
  • Ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de datakwaliteit, het gegevensmanagement en de archivering van de gegevens waarvan zij bronhouder zijn. Ketenbrede afstemming (synchroon schonen) is wel noodzakelijk.
  • Er is een terugmeldvoorziening waarmee gebruikers van de informatie zich kunnen melden als er gegronde twijfel is over de correctheid van een gegeven.
  • De eigenaar heeft een onderzoeksplicht indien er gegronde twijfel bestaat dat een gegeven niet juist is.
  • Gegevens over de identiteit van de vreemdeling worden (deels) bijgehouden in de Basisregistratie vreemdelingen, de BVV. Van deze registratie is DRM/KV de beheerder en verstrekker. De ketenpartners zijn bronhouder. Het is van elk individueel gegeven echter duidelijk wie de eigenaar is.
Aandachtspunten  : 
  • De rollen eigenaar/bronhouder etc. hebben nog wat verdere uitwerking nodig; bv. in de informatiearchitectuur (dit is al een implicatie)
  • Een bijzondere categorie gegevens zijn identiteitsgegevens over de vreemdeling. Deze worden vooraan in het proces ingewonnen. Maar later door andere ketenpartners mogelijk gewijzigd/verrijkt/.. Afspraken hierrond zijn (grotendeels) vastgelegd in het Protocol Identificatie en Labeling (PIL). De begrippen eigenaarschap en verantwoordelijkheid krijgen voor deze groep gegevens een iets andere betekenis. Dit moet in de informatiearchitectuur verder uitgewerkt worden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Elk gegeven wordt geregistreerd door een ketenpartner van de keten. In principe diegene die een gegeven geregistreerd heeft de eigenaar van en verantwoordelijke voor dat gegeven en dus ook de enige organisatie die het mag aanpassen dan wel verwijderen. Is er twijfel aan de juistheid van een gegeven, dan moet er worden teruggemeld aan de eigenaar. Uitzondering in de migratieketen zijn wellicht de identiteitsgegevens van een vreemdeling in de BVV. Zie aandachtspunt en verdere uitwerking in Informatiearchitectuur. Verantwoordelijkheid voor een gegeven verandert niet wanneer het door een andere ketenpartner wordt gebruikt. Ook niet wanneer er op een gegeven is teruggemeld en wanneer het is gewijzigd. Soms is er echter sprake van een waarneming van een nieuw feit en dus een nieuw gegeven. Een gegeven staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een administratie/registratie. Het is belangrijk om altijd te weten uit welke registratie een gegeven afkomstig is. En hoe de verantwoordelijkheden rondom die registratie zijn belegd. Dan zijn de verantwoordelijkheden voor het gegeven helder. (Principle) Elk gegeven heeft een verantwoordeli- jke Goal Informatiehuis- houding op orde Samenwerken in de keten doen we primair langs de lijn van het uitwisselen van informatie, dwz. betekenisvolle gegevens. Het is belangrijk dat de basis hiervoor, een goede gegevenshuishouding, binnen de keten op orde is. Hierdoor is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke gegevens; waar deze te halen zijn en wat de betekenis van deze gegevens is. De betekenis van de gegevens voor de andere ketenpartners is hiermee ook duidelijk en er kan dus worden gesproken over het delen van informatie. (Grouping) Thema 5: Gegevenshuis- houding van deketen op orde Goal Privacy en informatiebeve- iliging op orde RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 24-05-2023 17:09:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-05-2023 17:09:56 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:54.