Over de ARVK

De ARchitectuurraad van de Vreemdelingenketen (ARVK) is een overlegorgaan binnen de governance van de Migratieketen over architectuur.


De ARVK heeft als doel[1] om:

  • de principes uit de Migratieketen Architectuur (MIRA) verder uit te werken en door te ontwikkelen;
  • het Deelberaad Keteninformatisering (DKI) en het Topberaad Migratieketen te adviseren over (keten)architectuurvraagstukken;
  • zorg te dragen dat de Migratieketen Architectuur (MIRA) op een correcte wijze wordt toegepast volgens het principe ‘Pas toe of leg uit’;
  • kennis en informatie uit te wisselen tussen de architecten van de ketenpartners van de Migratieketen teneinde de samenwerking en keteninformatievoorziening te bevorderen.


In de ARVK zijn de volgende ketenpartners en partners van de Migratieketen vertegenwoordigd:

Architectuurraad vreemdelingenketen (ARVK)
Organisatie
BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken
COA Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DT&V Dienst Terugkeer en vertrek
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
KMar Koninklijke Marechaussee
Politie Politie
RvS Raad van State (Partner van de Migratieketen)
Justid Justitiële Informatiedienst (Partner van de Migratieketen)
DRM Directie Regie Migratieketen (Voorzitter ARVK)


  1. gebaseerd op "Werkafspraken ARVK v0.1, 4 december 2013. Nog te herijken.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 mrt 2023 om 22:40.