Thema 1: Transparantie voor de vreemdeling

John Zambolië


Transparantie is een belangrijk thema voor de hele (rijks)overheid. Denk aan de gevolgen van de Kinderopvangtoeslag affaire, De wet Open Overheid, project Informatiehuishouding Rijk en niet te vergeten de AVG. Ook voor de migratieketen is dit een belangrijk thema voor de komende jaren. In navolging van de burger, is het doel om ook de vreemdeling meer inzicht te geven in zijn gegevens en de status van zijn zaken.


Onderstaande figuur toont schematisch de principes bij dit thema (zie de legenda voor uitleg).


Goal Transparantie in proces Goal Inzage in gegevens Goal Adequate archivering Goal dienstverlening vanuit perspectief vreemdeling Transparantie is een belangrijk thema voor de hele (rijks)overheid. Denk aan de gevolgen van de Kinderopvangtoeslag affaire, De wet Open Overheid, project Informatiehuishouding Rijk en niet te vergeten de AVG. Ook voor de migratieketen is dit een belangrijk thema voor de komende jaren. In navolging van de burger, is het doel om ook de vreemdeling meer inzicht te geven in zijn gegevens en de status van zijn zaken. (Grouping) Thema 1: Transparantie voor de vreemdeling De migratieketen bestaat uit meerdere ketenpartners met allemaal hun eigen processen en procedures. Een vreemdeling kan op enig moment met meerdere ketenpartners te maken hebben. De informatievoorzieningen in de keten worden dusdanig ingericht dat de vreemdeling en de gemachtigde(n) te allen tijde kunnen zien in welke procedures de vreemdeling zich bevind en wat hiervan de status is. Ook dit is een vorm van transparantie naar de vreemdeling. Vreemdelingen, met name diegenen die langere periode in Nederland verblijven, kunnen in een kluwen van processen zitten. Soms sequentieel, soms parallel met ook nog de mogelijkheid van rechtsmiddelen per procedure. Naast de actuele status dient de vreemdeling ook terug te kunnen kijken naar de proces(stappen) die reeds zijn voltooid. (Principle) De vreemdeling kan op elk moment de eigen procedure(s) en bijhorende status digitaal inzien Relevante persoonsgegevens die in de keten vastgelegd en gebruikt worden zijn eenvoudig door de vreemdeling te vinden en over de keten heen op uniforme wijze in te zien. Dit zijn dezelfde gegevens als door de ketenpartners in de processen worden gebruikt. De toegang tot de eigen persoonsgegevens vloeit voort uit het recht dat de vreemdeling ontleent aan artikel 15 van de AVG. Het is aan de ketenpartner om te bepalen welke persoonsgegevens relevant zijn om actief te ontsluiten naar de vreemdeling en welke opgevraagd moeten worden. Dit beredeneerd vanuit het perspectief van de vreemdeling. Naast inzage heeft de vreemdeling ook het recht om een goed onderbouwd verzoek te doen om actuele gegevens te laten wijzigen. Dit verzoek moet worden behandeld door de ketenpartner die het gegeven heeft geregistreerd (NB En in het geval van gegevens die uit de BRP komen loopt dit via de desbetreffende gemeente). Tot slot heeft de vreemdeling recht om in te zien wie zijn of haar persoonsgegevens allemaal heeft ingezien en waarvoor. In sommige situaties (opsporing, gedragsinformatie, etc.) worden er echter persoonsgegevens vastgelegd waarbij het niet opportuun of niet toegestaan (Zeker in de gevallen waarbij aan strafrecht wordt geraakt en de wet politiegegevens (Wpg) of de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (wjsg) van toepassing kan zijn ipv. de Avg) is deze voor inzage ter beschikking te stellen. (Principle) De vreemdeling kan op uniforme digitale wijze de eigen persoonsgegevens in de keten inzien en verzoeken om deze te laten wijzigen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:41:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:41:12 CEST
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

Principes onder dit thema

Onder dit thema vallen de volgende principes. Elk principe wordt kort toegelicht in termen van rationale, implicaties en aandachtspunten.


1A Principe1A.png De vreemdeling kan op uniforme digitale wijze de eigen persoonsgegevens in de keten inzien en verzoeken om deze te laten wijzigen
Toelichting Relevante persoonsgegevens die in de keten vastgelegd en gebruikt worden zijn eenvoudig door de vreemdeling te vinden en over de keten heen op uniforme wijze in te zien. Dit zijn dezelfde gegevens als door de ketenpartners in de processen worden gebruikt.

De toegang tot de eigen persoonsgegevens vloeit voort uit het recht dat de vreemdeling ontleent aan artikel 15 van de AVG. Het is aan de ketenpartner om te bepalen welke persoonsgegevens relevant zijn om actief te ontsluiten naar de vreemdeling en welke opgevraagd moeten worden. Dit beredeneerd vanuit het perspectief van de vreemdeling.

Naast inzage heeft de vreemdeling ook het recht om een goed onderbouwd verzoek te doen om actuele gegevens te laten wijzigen. Dit verzoek moet worden behandeld door de ketenpartner die het gegeven heeft geregistreerd (NB En in het geval van gegevens die uit de BRP komen loopt dit via de desbetreffende gemeente). Tot slot heeft de vreemdeling recht om in te zien wie zijn of haar persoonsgegevens allemaal heeft ingezien en waarvoor.

In sommige situaties (opsporing, gedragsinformatie, etc.) worden er echter persoonsgegevens vastgelegd waarbij het niet opportuun of niet toegestaan (Zeker in de gevallen waarbij aan strafrecht wordt geraakt en de wet politiegegevens (Wpg) of de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (wjsg) van toepassing kan zijn ipv. de Avg) is deze voor inzage ter beschikking te stellen.
Rationale De vreemdeling staat centraal en moet zijn eigen belangen kunnen behartigen. Dit moet op een eenvoudige manier kunnen. Bovendien komt het recht op de eigen persoonsgegevens voort uit de AVG. Verantwoordelijk voor het (laten) wijzigen van gegevens is de desbetreffende (identificerende) ketenpartner. Vanuit ketenperspectief is het echter van belang dat de keten hierin als een samenhangend geheel optreedt.
Implicaties
 • De inzagefunctie wordt op uniforme wijze ingericht over de hele keten en dus de diverse ketenpartners heen, vanuit het perspectief van de vreemdeling.
 • Er is één toegangspunt voor informatie dat niet om kennis van de organisatorische of procesmatige inrichting vraagt.
 • Naast het inzien van persoonsgegevens bestaat er ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot het laten wijzigen van persoonsgegevens en het geven van inzage in wie welke persoonsgegevens heeft gebruikt
 • Ook de historie van de persoonsgegevens kan relevant zijn (bv. voor oudere procedures) en moet dus ingezien kunnen worden
 • Er moet een mogelijkheid worden geboden aan vreemdelingen die niet in staat zijn dit op digitale weg te doen. Bijvoorbeeld door gebrek aan digitale vaardigheden, middelen of taalkennis.
Aandachtspunten


1B Principe1B.png De vreemdeling kan op elk moment de eigen procedure(s) en bijhorende status digitaal inzien
Toelichting De migratieketen bestaat uit meerdere ketenpartners met allemaal hun eigen processen en procedures. Een vreemdeling kan op enig moment met meerdere ketenpartners te maken hebben. De informatievoorzieningen in de keten worden dusdanig ingericht dat de vreemdeling en de gemachtigde(n) te allen tijde kunnen zien in welke procedures de vreemdeling zich bevind en wat hiervan de status is.

Ook dit is een vorm van transparantie naar de vreemdeling. Vreemdelingen, met name diegenen die langere periode in Nederland verblijven, kunnen in een kluwen van processen zitten. Soms sequentieel, soms parallel met ook nog de mogelijkheid van rechtsmiddelen per procedure.

Naast de actuele status dient de vreemdeling ook terug te kunnen kijken naar de proces(stappen) die reeds zijn voltooid.
Rationale Een overzicht van al deze procedures en bijbehorende status over de ketenpartners heen is essentieel voor de transparantie naar de vreemdeling.
Implicaties
 • Gelijklopend aan het inzagerecht in de persoonsgegevens, dient er voor het inzien van bij ketenpartners lopende processen en bijbehorende status een uniform mechanisme over de keten heen te worden ingericht
 • Er worden binnen de keten adequate afspraken gemaakt over hoe om te gaan met processen, zaken, aanvragen, statussen en de onderlinge relaties.
 • Per proces wordt een vaste set gegevens geregistreerd (bv. Naam, ID, startdatum, status, vreemdeling,..) om zo verschillende processen op uniforme manier te kunnen representeren.
 • Granulariteit van terug te koppelen statussen en eventuele bijbehorende gegevens bepaalt de ketenpartner zelf.
 • Er is een binnen de keten een standaard catalogus beschikbaar van alle proces-/zaaktypen en bijbehorende statussen in de keten.
 • Er ontstaat een integraal beeld dat van groot nut kan zijn voor de keten. Niet alleen voor de vreemdeling
Aandachtspunten Vreemdelingen hebben vaak niet enkel te maken met de migratieketen, maar vaak ook met de inburgeringsketen en soms met de strafrechtketen. Daar gelden andere regels ten aanzien van openheid over procedures. Voor de vreemdeling is het niet altijd duidelijke waar de ene keten begint en de andere eindigt. Hoe deze ketens mbt. info over de status en procedures op elkaar aansluiten is een punt van aandacht.Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 jan 2024 om 19:45.