Overzicht van businessuitdagingen bij de ketenpartners

In onderstaande tabel een overzicht van de bij de ketenpartners opgehaalde uitdagingen (links) met daarvan afgeleid de bijbehorende impact op de ketenarchitectuur (rechts).


Business-ontwikkelingDoel voor keteninformatievoorziening
GenV Verordeningen hebben bij meerdere ketenpartners grote impactKeteninformatievoorziening goed positioneren binnen Europese context.
Toenemende variatie in aantallen en soorten vreemdelingen maakt dat de keten hier flexibel op moet kunnen inspringen. Ook bv. tgv eventuele andere verantwoordelijkheidsverdelingen in de keten en andere wendbaarheid in het primaire procesKeteninformatievoorziening moet wendbaar zijn, zodat snel nieuwe soorten gegevens kunnen worden uitgewisseld en ketenvoorzieningen snel kunnen worden aangepast aan nieuwe eisen. Snelheid rondom digitaliseren moet omhoog
De wet open overheid, avg en de bredere trend in het openbaar bestuur voeden ook de roep om meer transparantie naar de vreemdeling.Vreemdeling inzage geven in informatie en gegevensgebruik in de keten.
Betrouwbare overheid. Met de kinderopvangtoeslag-affaire en o.a. discussies over algoritmes goed inzicht geven in (status van procedures) en genomen besluiten en onderliggende gegevens.Goede transparantie in proces en adequate archivering en verantwoording over de keten heen.
Toename van de toezichtsdruk op o.a. bescherming persoonsgegevens en informatiebeveiligingPrivacy en informatiebeveiliging in keteninformatievoorziening aantoonbaar gewaarborgd.
Grote toename beschikbare en te gebruiken gegevens. Binnen de keten, maar ook bv. vanuit Europa. Optimaliseren/uitbreiden vreemdelingenbeeld.(Her)gebruik gegevens makkelijker en sneller maken.
Meer zelfredzaamheid en digitale dienstverlening naar vreemdelingen toeDienstverlening vanuit perspectief vreemdeling, dwz. ketenbreed, inrichten.
Samenwerking met andere partners, bv. ikv LVV of inburgeringsketen. Integratie over diverse ketens heen. Voorzieningen als SKDB, BVV en BRP beter met elkaar in lijn brengen.Standaardisatie in semantiek, koppelvlakken en techniek. Ook over ketens heen.
Betere ondersteuning logistieke proces tussen ketenpartners nodig. Met name bij aanmelden asiel. Ook delen van ‘lijsten’ vreemdelingen. Bv. tbv. regietafels.Betere manier voor uitwisselen proces- en planningsgegevens nodig
Implementatiekosten en beheerlasten aansluiten op keteninformatievoorziening reducerenComplexiteitsreductie bij keteninformatievoorziening door goed gedocumenteerde en gestandaardiseerde keten en koppelvlakken.
Gegevens worden breder gebruikt dan proces waarvoor ze ingewonnen worden (datagedreven werken, handhaving,..). Betrouwbaarheid, actualiteit en kwaliteit gegevens omhoog.Meer ontkoppeling tussen proces en gegevens
Verstoringen mogen geen impact hebben. Ook dreiging door statelijke actoren neemt toe.Redundantie in ketenvoorzieningen en koppelingen. Digitale weerbaarheid. Geen single-points-of-failure.
Bedrijfsprocessen meer datagedreven inrichten. Behoefte aan meer/betere stuur-, plannings- en verantwoordingsinformatie.Meer werken op basis van gestructureerde gegevens (ipv documenten)
Operationele druk om meer real-time inzicht in status van een vreemdeling te krijgenKeteninformatievoorziening inrichten op real-time inzicht (ipv op registreren achteraf)
Diversiteit in levenscyclus processystemen bij ketenpartnersOntkoppeling in aansluiting ketenpartners en ketenvoorzieningen. Niet de langzaamste ketenpartner bepalend laten zijn
Planmatig veranderingen kunnen doorvoeren. Minimaliseren van technische schuld in de keten om wendbaar te blijvenSturen met ketenarchitectuur. Regelmatig actualiseren op nieuwe technologieën

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2023 om 11:45.