Inleiding MIRA Bedrijfsarchitectuur

Deze pagina is nog in concept. Dat betekent dat de inhoud van deze pagina niet volledig en/of niet correct is.

De informatie op deze pagina is enkel bedoeld voor interne afstemming door ARVK of genodigden.

Voor meer informatie: architectuurraadvk@minjenv.nl


Inleiding

De Migratieketen kent een lange geschiedenis van (digitaal) samenwerken. Aan de informatievoorziening in de keten wordt richting gegeven door middel van de Migratieketen Architectuur, de MIRA.

Het eerste deel van de Mira bestaat uit een set kaders en architectuurprincipes die richting geven aan de keteninformatievoorziening. Dit deel is op 20 april 2023 vastgesteld door het Topberaad Migratieketen en te vinden via bovenstaande link. Deze Kaders en Architectuurprincipes vormen de basis voor de verdere uitwerking van de Mira.

De MIRA Bedrijfsarchitectuur beschrijft de “businesskant” van de samenwerking in de Migratieketen. Welke partijen zijn betrokken, hoe werken we samen, volgens welke patronen, etc. Dit is een stuk dat in de vorige Ketenarchitectuur uit 2013 nog ontbrak, maar wat een belangrijke basis vormt voor de keteninformatievoorziening.

De MIRA Bedrijfsarchitectuur geeft op de bedrijfsarchitectuurlaag invulling aan de eerder opgestelde Thema’s en Principes. Uiteraard is er bestaande samenwerking in de keten, met afspraken, patronen en rollen. Deels zijn deze wettelijk of anderszins vastgelegd. Deze bedrijfsarchitectuur vertrekt dan ook niet vanaf nul, maar gaat uit van de bestaande situatie, en probeert daar met de blik van de bedrijfsarchitect een ordening in aan te brengen, zodat patronen, samenwerkvormen en onregelmatigheden zichtbaar worden.


Doel van de Bedrijfsarchitectuur

De MIRA Bedrijfsarchitectuur kent grofweg twee doelen. Enerzijds geeft ze een eenduidig beeld van hoe de keten in elkaar zit, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de samenwerking loopt. Dit is het beschrijvende doel van de bedrijfsarchitectuur. Anders gezegd, dit draagt bij aan een gemeenschappelijke taal in de keten. Hierdoor kan de bedrijfsarchitectuur fungeren als eenduidig startpunt voor gesprekken over samenwerken in de keten, het inwerken van nieuwe medewerkers, als basis om de impact van beleids- of wetswijzigingen in kaart te brengen en als basis voor de keteninformatievoorziening. De ervaring leert dat de meeste mensen in de keten dit beeld wel min of meer in hun hoofd hebben, maar dat deze beelden, door het verschillende perspectief toch van elkaar kunnen verschillen.

Het tweede, meer voorschrijvende doel van deze bedrijfsarchitectuur is het faciliteren van het goede gesprek over de samenwerking en taakverdeling in de keten. Dit in brede zin. Door de keten consequent en in samenhang te modelleren en de MIRA architectuurprincipes toe te passen, wordt duidelijk waar de samenwerking, taakverdeling of andere aspecten van de keten wellicht niet optimaal zijn ingericht. De bedrijfsarchitectuur maakt dit inzichtelijk en zorgt dat hier binnen de keten het goede gesprek over kan worden gevoerd. Het doorvoeren van veranderingen in de keten zal vaak een beleids- of zelfs wetgevingsaangelegenheid zijn. Dat is voor de MIRA buiten scope, maar we willen dit wel faciliteren.


De blik van de bedrijfsarchitect

De bedrijfsarchitectuur schetst het kader om naar de werkelijkheid te kijken. Voor een deel bestaat dit kader uit een model van de Migratieketen, wat een versimpelde weergave van de werkelijkheid is. Dit geldt voor de bedrijfsprocessen, de actoren en de bedrijfsobjecten. De bedrijfsarchitectuur bevat echter geen uitgewerkt ketenprocesmodel, dienstenmodel of gebeurtenissencatalogus. Hiervoor geeft de architectuur enkel de kaders en enkele voorbeelden en definieert hierdoor een gemeenschappelijke taal.

Bij het maken van het model van de Migratieketen wordt steeds gekeken naar de essentie en er wordt zoveel als mogelijk gegeneraliseerd. Uitzonderingen worden waar mogelijk weggelaten. Dit levert een model dat niet 100% compleet is. Er zullen altijd wetsartikelen met uitzonderingen zijn die niet in het model zijn opgenomen. Maar het model levert wel inzicht in patronen, structuren en werking van de keten.

De principes uit de MIRA, eventueel aangevuld met speciaal voor de bedrijfsarchitectuur opgestelde principes definiëren de blik van de bedrijfsarchitect. Concepten kunnen in de dagelijkse praktijk of het spraakgebruik nogal eens door elkaar kunnen lopen. Door consequent het zelfde perspectief te hanteren, wordt dit voorkomen. Verschillen worden in de bedrijfsarchitectuur dan ook zichtbaar. Dit vormt de basis voor het goede gesprek.

Scope Bedrijfsarchitectuur

De MIRA Bedrijfsarchitectuur beschrijft de samenwerking in de Migratieketen op bedrijfsniveau. Onderdelen van de bedrijfsarchitectuur (actoren en rollen, processen, diensten, bedrijfsobjecten en gebeurtenissen) worden beschreven enkel indien het relevant is op ketenniveau, dwz. dat het meer dan één ketenpartner raakt. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inrichting van bedrijfsprocessen bij ketenpartners, of bedrijfsobjecten die enkel door één ketenpartner intern worden gebruikt geen onderwerp zijn van de MIRA bedrijfsarchitectuur.

Wel is het van belang dat de bedrijfsarchitectuur van de individuele ketenpartners, waar nodig, is afgestemd op de MIRA bedrijfsarchitectuur voor de keten.


Totstandkoming en doorontwikkeling MIRA Bedrijfsarchitectuur

Deze bedrijfsarchitectuur is opgesteld door een werkgroep van de Architectuurraad van de Vreemdelingenketen (ARVK). Op diverse punten is kennis en expertise vanuit diverse experts bij de verschillende ketenpartners betrokken.

De MIRA Bedrijfsarchitectuur maakt samen met de reeds vastgestelde MIRA Thema’s en Architectuurprincipes en de nog te verschijnen MIRA Informatiearchitectuur deel uit van de MIRA, de Migratieketen Architectuur.

We werken de MIRA, en dus ook dit document, uit volgens een iteratief proces. Hierbij wordt de architectuur steeds verder verfijnd en/of uitgebreid. Verbetervoorstellen, suggesties of vragen zijn dan ook steeds welkom.

Regie op (door)ontwikkeling van de ketenarchitectuur doen we vanuit de Architectuurraad voor de Vreemdelingenketen (ARVK) en het Deelberaad Keteninformatisering (DKi).

Inhoud MIRA Bedrijfsarchitectuur

Naast deze pagina als inleiding, bestaat de MIRA Bedrijfsarchitectuur nog uit de volgende onderdelen:

  1. De Migratieketen: Korte beschrijving van de Migratieketen en de ketensamenwerking
  2. Actoren en Rollen in de Migratieketen: Overzicht en omschrijving van de actoren en rollen die een rol spelen in en rond de Migratieketen.
  3. Kaders voor Bedrijfsprocessen: Stukje theorie over hoe we in de MIRA Bedrijfsarchitectuur aankijken tegen bedrijfsprocessen en den samenhang daartussen.
  4. Processenlandschap Migratieketen: Overzicht en omschrijving van de belangrijkste bedrijfsprocessen in de Migratieketen en de daarvoor verantwoordelijke ketenpartner(s)
  5. Bedrijfsdiensten: Samenwerking in de Migratieketen bekeken vanuit het dienstenperspectief. Zowel de externe diensten aan de vreemdeling als de interne diensten tussen ketenpartners onderling.
  6. Bedrijfsobjecten: Model en definitie van de typen bedrijfsobjecten die op ketenniveau relevant zijn.
  7. Gebeurtenissen in de keten: Architectuuruitwerking op businessniveau over het samenwerken op basis van gebeurtenissen.


Met deze verschillende perspectieven, krijgen we een integraal beeld van de samenwerking in de keten vanuit verschillende invalshoeken. In het onderliggende architectuurmodel zijn de perspectieven ook zoveel als mogelijk aan elkaar gerelateerd. Bijvoorbeeld een bedrijfsdienst die wordt gerealiseerd door een bedrijfsproces dat wordt uitgevoerd door een specifieke ketenpartner. Meer info over deze relaties staat op de pagina over het Metamodel Bedrijfsarchitectuur.


De onderdelen in deze bedrijfsarchitectuur zijn op verschillende manieren uitgewerkt. Voor de actoren en rollen zijn de actoren en rollen allemaal in kaart gebracht, gedefinieerd en is de samenhang getypeerd. Voor de bedrijfsprocessen zijn er kaders opgesteld en is er een processenlandschap met daarin alle bedrijfsprocessen in de Migratieketen opgesteld. De belangrijkste externe bedrijfsdiensten zijn ook allemaal in kaart gebracht, evenals de bedrijfsobjecten. Voor interne diensten en gebeurtenissen is dan weer volstaan met kaders en enkele voorbeelden, omdat het opstellen van een limitatieve lijst buiten scope van deze bedrijfsarchitectuur valt; daarvoor is teveel gedetailleerde proceskennis nodig. omdat het hoofdstuk 'notificeren over gebeurtenissen' een specifiek architectuurpatroon verder uitwerkt is hier gebruik gemaakt van nadere 'bedrijfsarchitectuurprincipes'. Elders in de bedrijfsarchitectuur bleken principes niet de meest geschikte vorm.


Voor definities van de elementen in de bedrijfsarchitectuur sluiten we zoveel als mogelijk aan bij het Gegevenswoordenboek Migratieketen (GMK). Met het attribuut "Bron" geven we aan wat de bron van de definitie is. Wanneer er “MIRA BA” staat, betekent dit dat er geen overeenkomstig begrip in het GMK aanwezig was en dat het een eigen definitie is van de MIRA Bedrijfsarchitectuur. Wanneer de bron een begrip of concept in het GMK is, dan wordt er door het attribuut "URI" een link gelegd naar het desbetreffende concept in het GMK via de publiek toegankelijke link naar Justitieconnect.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 jul 2024 om 11:49.