Rationale

ArchiMate-eigenschapdefinitie Rationale
Eigenschapdefinitie-id  : Id-adb367d7-caa1-54b2-f75a-2c82e48c32c1
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Door informatie over de vreemdelingen en op de koppelvlakken over de processen bij de andere ketenpartners adequaat met elkaar te delen, werken we belemmeringen weg en stellen we alle ketenpartners in staat om zo efficiënt en effectief het werk te kunnen voorspellen, inplannen en uitvoeren. Het delen van gegevens tussen ketenpartners blijft een vraag-antwoord dialoog. (Dit is vergelijkbaar met wat er momenteel overheidsbreed wordt uitgewerkt en beproefd in het [https://realisatieibds.pleio.nl// Federatief Datastelsel]. Bedoeling van dit principe is deze dialoog zoveel mogelijk te faciliteren. Dit enerzijds door te zorgen dat de vragende partij niet teveel vraagt en al aangeeft op basis van welke grondslag de gegevens worden opgevraagd. En anderzijds dat de aanbiedende partij in veel gevallen al rekening heeft gehouden met het kunnen delen ervan. (1)
 • De archiefwet vereist dat overheidsorganisaties hun informatie op een goede manier bewaren, ontsluiten én vernietigen. Bij ketensamenwerking, waar meerdere partijen samenwerken en informatie over een zelfde vreemdeling vastleggen, is het extra van belang dat de metadatering en selectielijsten goed worden gekozen en op elkaar afgestemd. (1)
 • Streven naar één functionele en technische standaard voor uitwisseling van gegevens en functionaliteit uit de keten heeft het voordeel van de duidelijkheid. Daarnaast wordt het voor ontwikkelaars bij ketenpartners makkelijker om de gegevens en diensten van de keten te gebruiken door herhaalbaarheid, herkenbaarheid en ondersteuning door standaard producten (1)
 • Adaptief vermogen helpt om problemen te voorkomen die ontstaan door onverwachte wendingen in de wereld en de EU in het bijzonder. (1)
 • Ketenpartners moeten onafhankelijk van elkaar, in eigen tempo, bv op eigen natuurlijke momenten, kunnen migreren naar nieuwe (versies van) ketenvoorzieningen of koppelingen. Om als keten wendbaar te blijven en de beheerlast te verkleinen, is het echter essentieel dat er gezamenlijk afspraken worden gemaakt (en nagekomen!) over de levenscyclus van ketenvoorzieningen en koppelingen en over migratietermijnen door de ketenpartners. (1)
 • Volgens het subsidiariteitsbeginsel worden er enkel zaken op keten- of rijks- of overheidsbreed niveau geregeld als dit niet doelmatig ook op het niveau van de individuele organisatie, keten of rijksniveau geregeld kan worden. We kunnen er dus van uitgaan dat de overheidsbrede en andere ketenoverstijgende afspraken, standaarden en voorzieningen (in die volgorde) weloverwogen zijn gekozen. Het is daarom ook logisch om ze te gebruiken. (1)
 • De Directie Regie Migratieketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voert de regie over de migratieketen. Dit doet ze in een samenwerkingsverband met ketenpartners (dit is georganiseerd in de Analyse proeftuin Migratieketen (APM) via een hub-en-spoke model). Daarbij heeft deze een verantwoordelijkheid over de werking van de hele keten. Om deze sturing te faciliteren is informatie nodig; enerzijds in de vorm van vooraf gedefinieerde informatieproducten; anderzijds in de vorm van een omgeving om maatwerk rapportages te kunnen maken. (1)
 • Als we richting Europa met één mond spreken, staan we sterker. Door gestandaardiseerd aan te sluiten voorkomen we dat iedere ketenpartner zelf de Europese standaarden gaat interpreteren. (1)
 • Het uniform begrippenkader is essentieel om zorg te dragen dat iedereen wet- en regelgeving gelijk interpreteert en toepast en gegevens die uitgewisseld worden op de juiste wijze interpreteert. Daar waar in de keten wordt samengewerkt moet voorkomen worden dat door miscommunicatie verkeerd gehandeld wordt. (1)
 • Werken met niet actuele gegevens en kopieën van gegevens brengt risico’s met zich mee op gebied van actualiteit en betrouwbaarheid van een gegeven. Daarom werken we in de keten met gegevens direct uit de bron en vermijden we het gebruik van schaduwkopieën. (1)
 • Voor ketens geldt dat deze zo sterk zijn als de zwakste schakel. In een keten waarbij we steeds meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld door het gebruiken van elkaars informatie, is het dus zaak om iedere schakel zo sterk mogelijk te maken. En de keten zo in te richten dat deze grotendeels kan blijven functioneren als er een schakel tijdelijk wegvalt. (1)
 • Als de keten steeds meer deel gaat uitmaken van een breder Europees stelsel; dan geldt dit dus ook voor de keteninformatievoorziening. Door het Europese perspectief integraal mee te nemen bij het ontwerp en de doorontwikkeling van de ketenvoorzieningen, zijn we beter in staat om aan te sluiten op Europese voorzieningen en partners en wordt het implementeren van toekomstige wijzigingen makkelijker. Zo worden we intereuroperabel (interoperabel in Europees verband). Ook werkt dit principe als drijfveer voor verbetering. Hoe beter de Nederlandse keteninformatievoorziening op orde is, hoe makkelijker het aansluiten op Europese voorzieningen en regelgeving wordt. (1)
 • Componenten moeten los van elkaar gebruikt kunnen worden in meerdere processen. Dit bevordert flexibiliteit, hergebruik en makkelijker onderhoud. (1)
 • Een overzicht van al deze procedures en bijbehorende status over de ketenpartners heen is essentieel voor de transparantie naar de vreemdeling. (1)
 • De vreemdeling staat centraal en moet zijn eigen belangen kunnen behartigen. Dit moet op een eenvoudige manier kunnen. Bovendien komt het recht op de eigen persoonsgegevens voort uit de AVG. Verantwoordelijk voor het (laten) wijzigen van gegevens is de desbetreffende (identificerende) ketenpartner. Vanuit ketenperspectief is het echter van belang dat de keten hierin als een samenhangend geheel optreedt. (1)
 • Als er niemand verantwoordelijk is voor een gegeven, is er ook niemand verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Dit gaat ook op in het geval van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Heldere verantwoordelijkheden voor gegevens zijn dus essentieel. Dit is in lijn met diverse bronnen rondom gegevensmanagement. (1)
Gebruikt door  : 


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mrt 2023 om 16:34.