Beleidsmatige kaders Digitale Overheid

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Groupings > Beleidsmatige kaders Digitale Overheid
ArchiMate-element Beleidsmatige kaders Digitale Overheid
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-8759b159-57cc-e257-d022-02f87f2129c7
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Beleidsmatige kaders Digitale Overheid
Documentatie  : De Rijksoverheid heeft op verschillende overheidsniveaus ook verschillende beleidsmatige kaders voor de digitale overheid die van invloed zijn op de ketenarchitectuur.
Subtype  : Kaders
Volgnummer  : 02
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De Rijksoverheid heeft op verschillende overheidsniveaus ook verschillende beleidsmatige kaders voor de digitale overheid die van invloed zijn op de ketenarchitectuur. (Grouping) Beleidsmatige kaders DigitaleOverhe- id [https://commonground.nl/ Common Ground] is de informatiekundige visie waarmee overheden collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen overheden hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven. Strikt genomen (nog) geen beleidsmatig kader. Maar wel een invloedrijke visie binnen de digitale overheid met relatie met meerdere hiergenoemde beleidsmatige kaders. (Driver) Common Ground/Public Ground De [https://realisatieibds.pleio.nl/ interbestuurlijke datastrategie (IBDS)] schetst op hoofdlijnen hoe de overheid met data maatschappelijke opgaven beter kan adresseren, waarbij de risico’s van datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie eerste suggesties voor systeemfuncties: voorzieningen die het makkelijker maken om datagedreven te werken, bijvoorbeeld een federatief datastelsel, waarin data lokaal beheerd blijft, maar voor gebruik over silo’s en organisaties heen toegankelijk en begrijpelijk is gemaakt. (Driver) Interbestuurlijk- e Datastrategie 2021 Een gezamenlijke 'rolling' agenda van alle Nederlandse bestuurslagen en belangrijke publieke en private partners. Deze agenda zet uiteen hoe het contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan door hierbij de kansen van digitalisering te benutten en de regie van burgers en ondernemers te versterken. [https://www.noraonline.nl/wiki/NL_DIGIbeter NL DIGIbeter] is tot stand gekomen in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Vijf speerpunten zijn: * Investeren in innovatie; * Beschermen grondrechten en publieke warden; * Toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen; * Persoonlijke dienstverlening; * Klaar voor de toekomst. (Driver) NL Digibeter; Agenda Digitale Overheid In 2022 heeft de Staatssecretaris van BZK een nieuwe [https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/08/29/kamerbrief-rijksbreed-cloudbeleid-2022 visie op gebruik van public clouddiensten door de Rijksoverheid] (m.u.v. Defensie) gepubliceerd. Deze stelt samengevat dat het gebruik van publieke cloud door departementen na een risicoafweging in beginsel is toegestaan, mits aan enkele voorwaarden is voldaan. Dit geldt ook voor Departementaal Vertrouwelijke informatie (Dep-V) (niet voor Staatsgeheim) en persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens en basisregistraties mogen in principe niet in de cloud, tenzij. Hiervoor wordt een comply-or-explain mechanisme uitgewerkt met o.a. een rol voor de CIO-rijk. (Driver) Rijksbreed Cloudbeleid 2022 De digitale overheid zal de komende jaren gegevens en data steeds meer veilig en efficiënt uitwisselen door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data, en deze data bij de bron te bewaren. De voorzieningen van de digitale overheden dienen de data zoveel mogelijk actueel te gaan halen - in een veilige infrastructuur -zodra het voor een zaak nodig is. De [https://docs.geostandaarden.nl/api/API-Strategie/ API Strategie] kaders en richtlijnen voor het toepassen van API’s en bijbehorende architectuurconcepten binnen de Nederlandse Overheid en bestaat uit een informatief deel over beleid, gebruikerswensen, architectuur en een normatief deel met ontwerprichtlijnen voor API's. Deze ontwerprichtlijnen zijn aangemeld voor plaatsing op de [https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/rest-api-design-rules ‘Pas toe of leg uit’-lijst] van het Forum Standaardisatie. (Driver) Landelijke API- strategie In deze [https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/i-strategie-rijk-2021-2025/ I-strategie 2021-2025] staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO’s) van het rijk voor de informatievoorziening. Het betreft de volgende actiepunten: * I in het hart brengen; * Versterken Digitale weerbaarheid; * Bestendigen ICT landschap; * Optimaliseren generieke voorzieningen; * De basis op orde met de informatiehuishouding; * Naar data en algoritmen met waarde(n); * Opbouwen toekomstbestendig I-vakmanschap; * Vergroten transparantie en inzicht in informatievoorziening; * Versterken besturing informatiedomein; * Samenwerken met de markt en bevorderen van innovatie. (Driver) I-strategie rijk 2021-2025 - Doorpakken optransformati- e De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) bevat de gezamenlijke oplossingen (afspraken, standaarden en voorzieningen) die de ruggengraat van de digitale overheid vormen (zoals de Basisregistraties, DigiD, MijnOverheid, Digipoort,..). De GDI kent vier domeinen: Toegang, Interactie, Gegevensuitwisseling en Infrastructuur. De [https://pgdi.nl/cms/view/2d584d14-b472-4a65-8921-22e95e567fc1/ga GDI-Architectuur (GA)] vormt de doelarchitectuur van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en biedt, als ware het een bestemmingsplan, inzicht in de beoogde ontwikkeling van de GDI. Sturing op de GDI vindt plaats via het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), geadviseerd door de Programmeringsraad GDI (PGDI) Voorheen werd de GA ook wel GO genoemd (Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur). (Driver) GDI en GDI- Architectuur (GA) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-09-2023 03:43:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 11-09-2023 03:43:20 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:56.