Aandachtspunten

ArchiMate-eigenschapdefinitie Aandachtspunten
Eigenschapdefinitie-id  : Id-86eed14e-7c6b-ddfc-63fd-14b7435dd651
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
  • <ul><li>De term “vreemdelingenbeeld” (zie ook BSA5) hebben we in dit principe laten vervallen. Dat ging als begrip een eigen leven leiden en werd soms een doel op zich; niet een middel. Doel is (medewerkers) bij ketenpartners adequaat te informeren zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. Bovendien is het delen van gegevens middels één generiek vreemdelingenbeeld niet meer in lijn met eisen rondom privacy-by-design.</li><li>Het gaat in dit principe (in aanvulling op principe 1B) ook deels over (proces)informatie die niet zomaar voor de vreemdeling beschikbaar is, maar bijvoorbeeld voor het plannen of voorspellen van processen.</li></ul> (1)
  • Afstemmen op dit punt kan een behoorlijke horde zijn omdat ketenpartners eigen belangen hebben bij het selecteren van archiefstukken. Complicerende factor is de aanwezigheid van ketenpartners buiten het JenV domein in de keten. (1)
  • Datakwaliteit in de keten is van groot belang om de stuurinformatie waarde te geven. (1)
  • Het is wel nodig om de eigen keten te beschermen tegen vertragingen en misvattingen die voortvloeien uit de complexe Europese samenwerking. Daarom moeten de interfaces met Europa kunnen omgaan met zulke eventualiteiten. (1)
  • <ul><li>Het gaat in dit punt om actuele gegevens. Voor stuur en management informatie is een data warehouse patroon meer op zijn plaats. Maar ook hierbij geldt dat de data liefst zo actueel en rechtstreeks mogelijk uit de bron betrokken dient te worden. </li><li>Om performance-of robuustheidsredenen kan een uitzondering worden gemaakt op dit principe. Dit moet dan wel telkens expliciet onderkend zijn en zodanig worden ingericht dat de geest van dit principe maximaal blijft gelden.</li></ul> (1)
  • Dit principe staat bewust op gespannen voet met enkele andere principes rondom samenwerken in de keten. Hierdoor wordt de wederzijdse afhankelijkheid tussen de ketenpartners eerder vergroot. Hierbij moet echter naar (technische) manieren worden gezocht om deze afhankelijkheid beheersbaar te houden, waarbij op functioneel niveau volgens bovenstaande principes gewerkt blijft worden. (1)
  • <ul><li>Uiteraard moet dit principe geleidelijk geïmplementeerd worden. Bij nieuwe ontwikkelingen of grote aanpassingen kijken naar het Europese perspectief. Bij geen of kleine wijzigingen zal het niet nuttig zijn bestaande ketenstandaarden te vervangen.</li><li>Er zijn nog altijd groepen vreemdelingen die wij wel kennen, maar die niet in een Europees systeem zijn opgenomen (bv EU-burgers)</li></ul> (1)
  • Vreemdelingen hebben vaak niet enkel te maken met de migratieketen, maar vaak ook met de inburgeringsketen en soms met de strafrechtketen. Daar gelden andere regels ten aanzien van openheid over procedures. Voor de vreemdeling is het niet altijd duidelijke waar de ene keten begint en de andere eindigt. Hoe deze ketens mbt. info over de status en procedures op elkaar aansluiten is een punt van aandacht. (1)
  • <ul><li>De rollen eigenaar/bronhouder etc. hebben nog wat verdere uitwerking nodig; bv. in de informatiearchitectuur (dit is al een implicatie)</li><li>Een bijzondere categorie gegevens zijn identiteitsgegevens over de vreemdeling. Deze worden vooraan in het proces ingewonnen. Maar later door andere ketenpartners mogelijk gewijzigd/verrijkt/.. Afspraken hierrond zijn (grotendeels) vastgelegd in het Protocol Identificatie en Labeling (PIL). De begrippen eigenaarschap en verantwoordelijkheid krijgen voor deze groep gegevens een iets andere betekenis. Dit moet in de informatiearchitectuur verder uitgewerkt worden.</li></ul> (1)
Gebruikt door  : 


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mrt 2023 om 16:34.