Architectuurkaders

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Groupings > Architectuurkaders
ArchiMate-element Architectuurkaders
Elementtype  : Grouping
Element-id  : Id-4f6de159-f8ea-2f25-dc03-23dbafb46667
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Architectuurkaders
Documentatie  : Op centraal niveau is besloten dat alle overheidspartijen, zoals rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid, hieraan moeten voldoen.
Subtype  : Kaders
Volgnummer  : 03
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Op centraal niveau is besloten dat alle overheidspartijen, zoals rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid, hieraan moeten voldoen. (Grouping) Architectuurka- ders De [https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/cybersecurity/kaders-voor-cybersecurity/baseline-informatiebeveiliging-overheid/ Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)] beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging dat gehanteerd wordt binnen de Nederlandse overheid, door Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. Eén basisniveau voor informatiebeveiliging, één gezamenlijke taal voor alle overheidsorganisaties. (Driver) BIO De [https://www.earonline.nl/index.php/Welkom_op_de_kennisbank_van_de_Enterprise_Architectuur_Rijksdienst Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR)] biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren. (Driver) EAR Het [https://ec.europa.eu/isa2/eif_en/ European Interoperability Framework (EIF)] is een set met aanbevelingen voor nationale overheden, gericht op het interoperabel maken en houden van digitale publieke diensten binnen de EU. Het European Interoperability Framework is bedoeld als gemeenschappelijke kern van de Nationale Interoperability Frameworks (NIF's) en Domain Interoperability Frameworks (DIF's). Voor Nederland is de NORA het NIF. De mate van alignment tussen NORA en EIF is sterk en wordt jaarlijks gemonitord. (Driver) EIF (European Interoperability Framework) [https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/duto Duurzame toegankelijkheid (DUTO)] wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 20 jaar. (Driver) DUTO De [https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)] bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de overheid. De NORA richt zich op de publieke sector in het geheel en geldt dus voor alle domeinen en bestuurslagen. Afspraken in NORA maken samenwerken en informatie-uitwisseling mogelijk over bestuurslagen, ketens en domeinen heen. (Driver) NORA Met de toenemende informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten (over de grenzen en sectoren) is de behoefte aan interoperabiliteit in Europa groter dan ooit. Interoperabiliteit kan op vele manieren worden gedefinieerd. De eenvoudigste manier zou kunnen zijn: „Het vermogen om informatie uit te wisselen”. Om interoperabiliteitskwesties op nationaal, regionaal of lokaal niveau aan te pakken, beschikken veel overheidsdiensten al over [https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about interoperabiliteitskaders] of zijn deze aan het ontwikkelen. Het toepassingsgebied van deze kaders is beperkt tot de rechtsgebieden waarbinnen zij zijn ontwikkeld. Europese overheidsdiensten moeten echter bereid zijn om samen te werken om grensoverschrijdende overheidsdiensten te leveren om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven en burgers. (Driver) EIRA (European Interoperability Reference Architecture) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:38:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:38:43 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:54.