Implicaties

ArchiMate-eigenschapdefinitie Implicaties
Eigenschapdefinitie-id  : Id-3f6a1178-f081-305a-96e9-464054cdec43
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • <ul><li>Het bestaan van de verschillende soorten gegevens in de keten is bekend en het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.</li><li>Het is duidelijk (bijvoorbeeld dmv. een stelsel van verbonden catalogi) welke gegevens binnen de keten waar (bij welke ketenpartner) beschikbaar zijn.</li><li>Er is een generiek mechanisme om gegevens bij andere ketenpartners op te vragen. Hier door kan het gebruik van nieuwe gegevens met minimale menselijke tussenkomst gerealiseerd worden.</li><li>Er is een mechanisme beschikbaar om per (soort) gegevensdeling de doelbinding te kunnen vastleggen en controleren</li><li>De keten maakt enkele nadere afspraken zodat het opvragen van gegevens op uniforme wijze kan verlopen en het antwoord voorspelbaar is.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Gegevens die in de keten beschikbaar worden gesteld komen (rechtstreeks) uit de bronsystemen. Er zit dus geen kopieerslag tussen.</li><li>Brongegevens zijn altijd en direct beschikbaar en het is voor elk gegeven duidelijk wat de bron is (zie ook principe 5B). De bron kan bv. voor BRP-gegevens ook buiten de migratieketen liggen.</li><li>Hierbij hoort de stap van asynchrone naar synchrone communicatie, waarbij een vraag om een gegeven direct gevolgd wordt door het antwoord.</li><li>Het uitwisselen van gegevens in ongestructureerde vorm (bv. documenten) dient waar mogelijk te worden vermeden.</li><li>Registratie van informatie door medewerkers vind zo snel mogelijk plaats nadat de informatie wordt opgedaan. </li><li>Een eigen kopie van deze gegevens (muv. sleutelgegevens) is dus niet nodig</li><li>Er is een mechanisme beschikbaar waarmee afnemers genotificeerd kunnen worden wanneer een brongegeven gewijzigd is.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Ieder gegeven wordt beschreven aan de hand van meta-informatie waaruit te achterhalen is uit welke registratie het gegeven komt en wie de bronhouder en dus verantwoordelijk is voor het gegeven </li><li>Er is een kader voor de verschillende soorten gegevens binnen de migratieketen beschikbaar dat is gebaseerd op de landelijke en internationale afspraken en standaarden, bv. het NORA katern gegevensmanagement of DMBOK.</li><li>Er zijn ketenbrede afspraken over datakwaliteit gemaakt en deze worden geborgd</li><li>Er is een binnen de keten afgesproken uniform begrippenkader over eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verwerkingsverantwoordelijkheid van gegevens en registraties beschikbaar</li><li>Ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de datakwaliteit, het gegevensmanagement en de archivering van de gegevens waarvan zij bronhouder zijn. Ketenbrede afstemming (synchroon schonen) is wel noodzakelijk. </li><li>Er is een terugmeldvoorziening waarmee gebruikers van de informatie zich kunnen melden als er gegronde twijfel is over de correctheid van een gegeven. </li><li>De eigenaar heeft een onderzoeksplicht indien er gegronde twijfel bestaat dat een gegeven niet juist is. </li><li>Gegevens over de identiteit van de vreemdeling worden (deels) bijgehouden in de Basisregistratie vreemdelingen, de BVV. Van deze registratie is DRM/KV de beheerder en verstrekker. De ketenpartners zijn bronhouder. Het is van elk individueel gegeven echter duidelijk wie de eigenaar is.</li></ul> (1)
 • <ul><li>De inzagefunctie wordt op uniforme wijze ingericht over de hele keten en dus de diverse ketenpartners heen, vanuit het perspectief van de vreemdeling.</li><li> Er is één toegangspunt voor informatie dat niet om kennis van de organisatorische of procesmatige inrichting vraagt. </li><li>Naast het inzien van persoonsgegevens bestaat er ook de mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot het laten wijzigen van persoonsgegevens en het geven van inzage in wie welke persoonsgegevens heeft gebruikt</li><li>Ook de historie van de persoonsgegevens kan relevant zijn (bv. voor oudere procedures) en moet dus ingezien kunnen worden</li><li>Er moet een mogelijkheid worden geboden aan vreemdelingen die niet in staat zijn dit op digitale weg te doen. Bijvoorbeeld door gebrek aan digitale vaardigheden, middelen of taalkennis. </li></ul> (1)
 • <ul><li>Gelijklopend aan het inzagerecht in de persoonsgegevens, dient er voor het inzien van bij ketenpartners lopende processen en bijbehorende status een uniform mechanisme over de keten heen te worden ingericht</li><li>Er worden binnen de keten adequate afspraken gemaakt over hoe om te gaan met processen, zaken, aanvragen, statussen en de onderlinge relaties.</li><li>Per proces wordt een vaste set gegevens geregistreerd (bv. Naam, ID, startdatum, status, vreemdeling,..) om zo verschillende processen op uniforme manier te kunnen representeren. </li> <li>Granulariteit van terug te koppelen statussen en eventuele bijbehorende gegevens bepaalt de ketenpartner zelf.</li><li>Er is een binnen de keten een standaard catalogus beschikbaar van alle proces-/zaaktypen en bijbehorende statussen in de keten.</li><li>Er ontstaat een integraal beeld dat van groot nut kan zijn voor de keten. Niet alleen voor de vreemdeling</li></ul> (1)
 • <ul><li>Ketenvoorzieningen worden beschreven in componenten en diensten en doel en functie wordt gedefinieerd en vastgesteld</li><li>Dit geldt ook voor de gegevensgroepen die door een voorziening worden bijgehouden/ontsloten</li><li>Diensten die door de ketenvoorzieningen worden aangeboden zijn beschikbaar via een catalogus</li><li>Koppelvlakken tussen de componenten zijn in een servicecontract goed gedefinieerd</li><li>Componenten en diensten vertonen geen overlap in hun definitiegebied.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Op gegevens die in Europese registraties worden geregistreerd, wordt het principe ‘halen bij de bron’ maximaal toegepast. We leggen hiervan geen schaduwkopieën vast.</li><li>Europese standaarden (semantisch, technisch) genieten, indien mogelijk, de voorkeur boven nationale standaarden (maar dit betekent niet dat we automatisch alle Europese standaarden volgen)</li><li>Gegevens in Nederlandse registraties zijn, indien van toepassing, op een eenduidige manier gerelateerd aan Europese gegevens</li><li>Voor de gebruiker van de ketensystemen is er geen onnodig onderscheid tussen gegevens die uit een Nederlandse of Europese registratie komen.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Bij wijzigingen in de ketenvoorzieningen wordt naar continuïteit en robuustheid gekeken</li><li>Bij gelijke geschiktheid hebben decentrale oplossingen de voorkeur boven centrale (single-point-of-failure) oplossingen</li><li>Er wordt nagedacht over technische voorzieningen om de wederzijdse afhankelijkheid te minimaliseren </li><li>Business Continuity Management (BCM) is onderwerp van gesprek in de keten</li></ul> (1)
 • <ul><li>Gegevens zijn voorzien van een duidelijke definitie (en positie in een onderliggend model) en krijgen hierdoor context </li><li>De gegevens zijn, waar van toepassing, voorzien van de juiste juridische grondslag</li><li>Er is op elk niveau, van conceptueel tot fysiek, een model beschikbaar dat de (kern)gegevens uit de migratieketen beschrijft en aan elkaar relateert</li><li>Specifiek is er op conceptueel niveau een door alle ketenpartners vastgesteld informatiemodel dat als basis fungeert voor alle voorzieningen en samenwerking in de keten.</li><li>Gegevenswoordenboek, conceptuele modellen en afgeleiden zijn gebaseerd op het Metamodel Informatiemodellering (MIM)</li><li>Gegevensstandaardisatie (dwz. op zoveel mogelijk plaatsen het exact zelfde begrip gebruiken, en geen variaties hiervan) is essentieel voor het gebruik en de invoer van het uniforme begrippenkader.</li><li>De beheersprocessen om dit goed te regelen, incl. een wijzigingsproces, dienen te worden ingericht.</li><li>Voor een effectieve communicatie hebben ketenpartijen hebben hun eigen interne begrippenkaders afgestemd met het uniforme begrippenkader in de vreemdelingenketen.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Selectielijsten van de ketenpartners moeten op elkaar worden afgestemd</li><li>Gegevens in ketensystemen moeten voorzien worden van de juiste metadata, zodat vanaf het ontstaan van een gegevens duidelijk is wat de archiefstatus is</li><li>Elk nieuw gegeven dat geregistreerd wordt, wordt direct van de juiste metadata voorzien.</li><li>Overbrengen/vernietigen en uitplaatsen doen we zoveel mogelijk synchroon. Er zijn mechanismes in de keten beschikbaar om dit te faciliteren.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Er is een partij die namens de keten regie voert op de Europese ontwikkelingen en voorzieningen</li><li>De nodige governance hiervoor is ingericht</li><li>Er is één punt (loketvoorziening) om vanuit de keten te koppelen met Europa. </li><li>Op de loketvoorziening kan vertaling en/of verrijking van de Europese berichten plaatsvinden.</li><li>Het koppelvlak op deze loketvoorziening zal door alle ketenpartners moeten worden gebruikt en is de facto de Nederlandse standaard voor communicatie met de Europese systemen (maar hier geldt ook principe 3A: bij gelijke geschiktheid heeft de Europese standaard de voorkeur).</li></ul> (1)
 • <ul><li>Er is een samenwerkingsverband tussen DRM en ketenpartners voor het definiëren en maken van managementrapportages</li><li>Er is een omgeving ingericht om informatieproducten te kunnen maken en definiëren op basis van gegevens uit de bronsystemen</li><li>Ketenpartners zijn in staat de benodigde gegevens vanuit de bronsystemen te leveren</li><li>Er is overeenstemming over een (standaard) set informatieproducten tbv. de sturing van de keten</li><li>Er is een datawarehouse-omgeving om zelf maatwerkanalyses en –rapportages te kunnen maken</li><li>De geest van gegevens bij de bron blijft behouden. Dwz. gegevens in het datawarehouse blijven altijd gerelateerd aan de brongegevens en gaan dus geen eigen leven leiden.</li><li>Gegevens in informatieproducten en het datawarehouse worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd, zodat ze niet herleidbaar zijn naar natuurlijke personen</li></ul> (1)
 • <ul><li>De lijst met GDI-voorzieningen, standaardenlijst van forum standaardisatie en verdere overheidsbrede afspraken (zie NORA Online) worden in de migratieketen toepast volgens het comply-or-explain principe. Voorbeeld: digikoppeling, landelijke API-strategie, Mijnoverheid berichtenbox, eHerkenning, Diginetwerk,… </li><li>We gebruiken zoveel mogelijk breed aanvaarde open standaarden.</li></ul> (1)
 • <ul><li>Afspraken over nieuwe functionaliteit en gegevens worden in gezamenlijkheid gemaakt</li><li>Wanneer het in gebruik nemen (en/of uitfaseren) van functionaliteit of gegevens door alle ketenpartners van belang is voor de keten, dan wordt dit duidelijk gemarkeerd en wordt er in gezamenlijkheid een tijdspad afgesproken</li><li>Er is een goede versioneringsstrategie binnen de keten afgesproken</li><li>Er wordt regelmatig gemonitord op het halen van de afgesproken (of eventueel expliciet bijgestelde) tijdspaden en ketenpartners worden hierop aangesproken</li><li>Het is tijdig duidelijk welke wijzigingen er een komende periode aan zitten te komen, zodat de ketenpartners voldoende tijd hebben om dit in de jaarplannen op te nemen.</li></ul> (1)
 • <ul><li>De keteninformatievoorziening (en systemen van ketenpartners) worden ontworpen met zelfstandige componenten die een deel van de informatievoorziening ondersteunen in plaats van enkele monolieten</li><li>Interfaces tussen deze componenten worden goed gedocumenteerd met standaard servicecontracten en protocollen.</li><li>Proces en businesslogica wordt waar mogelijk gescheiden van de vastlegging van gegevens</li><li>Keteninformatiesystemen worden actief onderhouden, zodat er geen sprake is van een remmende technische schuld bij het implementeren van nieuwe wijzigingen</li></ul> (1)
 • <ul><li>De keten maakt gebruik van een uitwisselstandaard die staat op de lijst met Open Standaarden van het Forum Standaardisatie</li><li>Er moet worden gekozen voor één implementatievorm. Eind 2021 is hierover door het DKI al besloten tot een keuze voor RESTful API’s.</li><li>Service-georiënteerde architectuurprincipes moeten worden nageleefd.</li><li>De implementatie van de standaard + aanvullende mechanismes is zoveel mogelijk gestandaardiseerd en beschreven</li><li>Er is binnen de keten een standaard manier beschikbaar om asynchrone communicatie te realiseren mbv. synchrone RESTful API’s.</li><li>De diensten die door de ketenvoorzieningen worden aangeboden zijn gespecificeerd in een open-api-specificatie (OAS) of vergelijkbaare standaard</li><li>Alle diensten van de ketenvoorzieningen zijn opgenomen in een voor alle doelgroepen gebruiksvriendelijke dienstencatalogus</li></ul> (1)
 • <ul><li>De bedrijfsprocessen in de keten en hun verantwoordelijken zijn (op hoog niveau) in beeld</li><li>De afhankelijkheden tussen deze processen zijn in kaart en getypeerd</li><li>Er is een conceptueel kader beschikbaar voor het analyseren van processen en het typeren van hun afhankelijkheden</li><li>Er is een ketenbrede catalogus met gebeurtenissen (incl. proces/organisatie waaruit ze kunnen ontstaan) beschikbaar </li><li>Interactie tussen/ontkoppeling van bedrijfsprocessen vindt plaats op basis van het leveren van diensten, vooraf gedefinieerde gebeurtenissen en het delen van gegevens.</li><li>Ketenpartners kunnen zich abonneren op notificaties over gebeurtenissen van een bepaald type dmv. een centrale voorziening</li></ul> (1)
Gebruikt door  : 


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 mrt 2023 om 16:34.