Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Fysiek of digitaal document dat een identiteit of recht representeert.  +
A
De [https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)] (Engels: GDPR) is rechtstreeks van toepassing voor alle lidstaten van de Europese Unie en beoogt de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens te waarborgen.  +
Partij die informatiediensten aanbiedt aan afnemers binnen of buiten de migratieketen. Tot informatiediensten horen o.a. de diensten geleverd door de bestaande ketenvoorzieningen, maar ook de diensten die door Europa worden aangeboden aan de ketenpartners in Nederland.  +
De aangewezen VIS-autoriteit is verantwoordelijk voor de handmatige verificatie van SIS-hits inzake veiligheid en hits met ECRIS-TCN, Europol-gegevens en Interpol TDAWN.  +
Een autoriteit die verantwoordelijk is voor het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten.  +
De plaats waar een vreemdeling zich in persoon moet melden om een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd in te dienen.  +
Aanvraag om door de Immigratie- en Naturalisatiedienst per beschikking officieel als erkend referent te worden aangemerkt.  +
Verzoek van een vreemdeling om een besluit te nemen over een wijziging in het verblijfsdoel van een verblijfsvergunning  +
Verzoek van een vreemdeling om een besluit te nemen over een verblijf in Nederland op grond van reguliere verblijfsgronden.  +
Aanvraag van een toestemming om zonder visum naar Europa te mogen reizen.  +
Verzoek van een vreemdeling om een besluit te nemen over een verlenging van een verblijfsvergunning  +
Het aanvragen en bemiddelen voor vervangende reisdocumenten (LP, T&O, missies)  +
Waarde in het Informatiesysteem Terugkeer en Vertrek van de Dienst Terugkeer en Vertrek naar aanleiding van een Bericht van Vertrek (M100, Vreemdelingenwet 2000) die aangeeft dat een vreemdeling een aanzegging Nederland te verlaten heeft gekregen.  +
Vanuit eigen expertise advies uitbrengen aan ketenpartners over vervolgacties mbt vreemdelingen (bijvoorbeeld ikv. regietafels).  +
Belangenbehartiger van een vreemdeling of verschillende vreemdelingen met een identiek belang, in hun contacten met de overheid.  +
Vreemdeling die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (en evenmin met toepassing van artikel 1:253ha BW meerderjarig is verklaard) en waarvan de (meerderjarige) ouder(s) dan wel de in het buitenland toegewezen voogd niet al in Nederland aanwezig is/zijn dan wel samen met de vreemdeling zijn ingereisd.  +
Vreemdeling die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (en evenmin met toepassing van artikel 1:253ha BW meerderjarig is verklaard) en waarvan de (meerderjarige) ouder(s) dan wel de in het buitenland toegewezen voogd niet al in Nederland aanwezig is/zijn dan wel samen met de vreemdeling zijn ingereisd.  +
De [https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/wet-en-regelgeving archiefwetgeving] geeft de kaders voor waardering en selectie. De Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling vormen samen het juridisch kader voor waardering en selectie . Het juridisch kader geeft vooral aanwijzingen voor de procedure van het vaststellen van een selectielijst en geeft algemene aanwijzingen over de vorm en structuur van de selectielijst en de belangen waarmee rekening gehouden dient te worden bij het vaststellen van bewaartermijnen. Momenteel wordt gewerkt aan de modernisering van de archiefwetgeving. Archiefwet, besluit en regeling worden herzien en zouden naar verwachting in 2024 in werking moeten treden.  +
Op centraal niveau is besloten dat alle overheidspartijen, zoals rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid, hieraan moeten voldoen.  +
Verzoek om verblijfsrecht dat een vreemdeling bescherming biedt tegen vervolging in het land van herkomst en bepaalde onverantwoorde risico's bij terugkeer van de vreemdeling naar het land van herkomst.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 nov 2022 om 12:28.